ul. Mostowa 45 Kamionki, Poznań, Poland    |    tel. 506 822 449    follow me on facebook

Wniosek o wyznaczenie pilnego terminu rozprawy.

Wniosek o wyznaczenie pilnego terminu rozprawy.

Boisz się, że termin rozprawy o ustanowienie opieki prawnej będzie odległy?
Mimo, że takie sprawy maja pierwszeństwo to możesz załączyć do wniosku poniższą prośbę. Jeśli już wniosek złożony a Ty czekasz to szybciutko przeredaguj, wydrukuj i zanieś do Sądu

Janina Kowalska
ul. Kowalewska 3
72-222 Janinowo

 

Do przewodniczącego wydziału ….

 

Wniosek o wyznaczenie pilnego terminu rozprawy

 

Uprzejmie proszę o wyznaczenie pilnego terminu rozprawy o ustanowienie opieki prawnej dla małoletniego Jana Kowalskiego – wniosek został złożony w dniu 11.11.2016, ponieważ Matka dziecka jest małoletnia i zachodzi pilna potrzeba ustanowienia reprezentacji dla dziecka.

Z poważaniem

Janina Kowalska

Nastolatka i ślub

slub

Marta skończyła 16 lat i chce wstąpić w związek małżeński z pełnoletnim ojcem swojego dziecka. Musi zatem złożyć wniosek do sądu rodzinnego wg. miejsca zamieszkania o zezwolenie na zawarcie małżeństwa.
Do wniosku należy załączyć odpisy aktów urodzenia młodych, podać imiona, nazwiska i adresy rodziców, krótko opisać sytuację rodzinną, skąd mieliby środki na utrzymanie, gdzie mogliby zamieszkać, czy mają wsparcie w rodzinie.
Młodzi muszą przekonać sąd, że są w stanie funkcjonować jak rodzina dla dobra dzieci, dołączyć ksero wniosku i załączników.
Opłata od wniosku wynosi 100,00 zł. Można wnosić we wniosku o zawarcie małżeństwa o zwolnienie od opłaty. W tym celu należy pobrać z sądu specjalny druk o zwolnienie od kosztów i po wypełnieniu dołączyć do wn. o zezw. na zaw. małz.
Jeśli sąd uzna, że potrzebuje innych dokumentów to wezwie do uzupełnienia wniosku i wtedy udzielić odpowiedzi w wyznaczonym termie. Sąd wyznaczy rozprawę, wezwie oboje młodych, ewentualnie również rodziców. Możliwy jest wywiad kuratora w miejscu zamieszkania Marty. Po przeprowadzeniu rozprawy sąd wyda postanowienie o zezwoleniu lub może wniosek oddalić. Od oddalenia można odwołać się do sądu okręgowego.

Po zawarciu zw. małz. niepełnoletnia Marta uzyskuje uprawnienia jak osoba pełnoletnia, również władzę rodzicielską nad dzieckiem. Ale proszę pamiętać gdy są prawa to są również obowiązki!!!! Każdą taką sytuację należy dobrze przemyśleć!!!!!!!!!!!!!

Pozdrowienia Sędzia Genowefa Pietraszewska

Przykładowy wniosek o ustanowienie opieki prawnej dla dziecka nieletniej Mamy

Założenie:
Mama ma lat 17, Tata ma lat 17, brat Mamy 28.
Brat Mamy wyraża chęć bycia opiekunem prawnym dziecka swojej siostry.

Imię, nazwisko, adres wnioskodawcy Poznań dnia 24 maja 2016 r.
Imię, nazwisko , adres i data ur.
matki i dziecka

Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto
w Poznaniu
IV Wydział Rodzinny i Nieletnich
ul. Młyńska 1a
61-729 Poznań

Wniosek o ustanowienie opieki prawnej

Wnoszę o ustanowienie mnie opiekunem prawnym dla małoletniej / imię , nazwisko, adres i data ur. dziecka/ córki/syna mojej siostry / imię , nazwisko, adres, data urodzenia małol. matki/. Matka małoletniego dziecka jest osobą niepełnoletnią , ojcostwo dziecka nie zostało ustalone. Zachodzi potrzeba ustanowienia opieki prawnej do czasu uzyskania przez matkę pełnoletności i władzy rodzicielskiej.
Jestem bratem matki, osobą pełnoletnią, nie byłem karany za przestępstwa przeciwko rodzinie, ani ubezwłasnowolniony. Nie toczyły się co do mnie sprawy o ograniczenie , ani pozbawienie władzy rodzicielskiej. Zdaję sobie sprawę z obowiązków jakie będą na mnie ciążyły do czasu uzyskania przez matkę dziecka władzy rodzicielskiej. Wobec powyższego wnoszę jak we wniosku.

podpis wnioskodawcy

załączniki:
– 2 odpisy wniosku
– odpisy skrócone aktów ur. małol. dziecka i małol. matki

Opiekun prawny Maluszka

Gdy dziecko urodzi nieletnia Mama:

Najważniejszą sprawą jest ustalenie kto z dorosłych (np. jeden z rodziców dziewczyny) zostanie opiekunem prawnym dziecka.
Po urodzenie się dziecko należy jak najprędzej zwrócić się do USC o odpis aktu urodzenia.
Jeśli ojciec dziecka w czasie urodzenia będzie małoletni i nie będzie mógł czy nie będzie chciał uznać ojcostwa, dziecko otrzyma nazwisko matki. W celu sporządzenia aktu potrzebne będzie wskazanie imienia ojca, wtedy można podać imię chłopaka- ojca dziecka.
Chłopak już jako 16 latek ma prawo uznać ojcostwo i dać mu swoje nazwisko jednak i tak nadal potrzebny jest opiekun prawny. Mając oryginał odpisu aktu urodzenia dziecka można do Sądu rodzinnego wg właśc. dla miejsca zamieszkania i pobytu złożyć wniosek o ustanowienie np. mamy nastolatki opiekunem prawnym dla dziecka. To jest istotne i pilne z uwagi na reprezentację i wyrażenie zgody w razie potrzeby np. zabiegów medycznych u dziecka. Osoba nieletnia nie może sama reprezentować swojego dziecka.

Wniosek należy złożyć w 2 egz. zatytułować: wniosek o ustanowienie opieki prawnej dla małoletniego…tu wpisać imię i nazwisko maluszka. Podać miejsce zamieszkania i wiek matki dziecka oraz babci dziecka (czy kogokolwiek kto ma zostać opiekunem prawnym), należny własnymi słowami opisać sytuacje, że oboje rodzice są małoletni i dziecko potrzebuje opiekuna prawnego. Wskazać , że nastolatka przy pomocy mamy będzie wychowywać dziecko i mama jej wnosi o ustanowienie jej opiekunem dla wnuka/wnuczki.

Kandydat na op.pr. nie powinien być karany, ani wcześniej ograniczony czy pozbawiony władzy rodzicielskiej. Do wniosku należy dołączyć oryginalny odpis aktu rodzenia dziecka oraz fizycznej Matki i po kserokopii każdego do drugiego egz. Sąd nie powinien pobierać opłaty od takiego wniosku, ale zdarzają się praktyki , że pobiera 40,-zł. i wzywa do uiszczenia w terminie 7 dni. Wtedy jeśli się opłatę uiści Sąd szybko wyznacza termin rozprawy. Gdyby sąd wezwał o opłatę , a sytuacja rodziny była wyjątkowo trudna należy we wniosku o ustanowienie opieki dopisać punkt – o zwolnienie od kosztów sądowych i wypełnić pobrane z sądu lub internetu oświadczenie do wniosku o zwolnienie od kosztów- o sytuacji majątkowej i rodzinnej i dołączyć do wniosku.

Należy się liczyć z tym, że w sprawach o ustanowienie opieki sądy rutynowo zlecają wywiad kuratorowi, który przychodzi do domu zobaczyć jaka jest sytuacja i porozmawiać o dziecku. Sprawa jest rozpoznawana na rozprawie, na która należy się stawić, oprócz kandydata na op. pr. może być też wezwana Mama. Należy się stawić , warunkiem skutecznego ustanowienia opiekuna jest złożenie przez niego przyrzeczenia na rozprawie. Opiekun obejmuje opiekę niezwłocznie i niezależnie od prawomocności postanowienia, w tym samym lub następnym dniu ma prawo otrzymać od sądu w sekretariacie, zaświadczenie dla opiekuna, które jest dokumentem stwierdzającym jego uprawnienia do reprezentacji dziecka.